معرفی
برگزیده ها
1400/9/27 شنبه
معرفی اسانید حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان
معرفی اسانید حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان

.اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور تویسرکان
نام :                  سعید    
نام خانوادگی :  گودرزی
 تحصیلات :      دکترای جامعه شناسی 
نام :                   رضا    
نام خانوادگی :  گلبداغی
 تحصیلات :      دکترای شیمی معدنی
نام :                 نعمت اله    
نام خانوادگی : عبدی اقدم
 تحصیلات :   دکترای فلسفه 
نام :                حامد    
نام خانوادگی : فقیه زاده گرجی
 تحصیلات :   دکترای روابط بین الملل
 نام :              حسین    
نام خانوادگی : ذوالفقاری
 تحصیلات :   دکترای علوم تربیتی
 
نام :              سعیده    
نام خانوادگی : صلواتی

 تحصیلات :   دکترای مهندسی کشاورزی 
نام :              علی    
نام خانوادگی : بختیاری
 تحصیلات :  کارشناسی ارشد مدیریت 

 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر