معرفی
مراکز وواحدها
1400/12/7 شنبهدیدار و نشست صمیمانه جناب آقای دکتر محمد ظاهري رياست محترم دانشگاه پيام نور استان با همکاران دانشگاه پيام نور نهاوند
دیدار و نشست صمیمانه جناب آقای دکتر محمد ظاهري رياست محترم دانشگاه پيام نور استان با همکاران دانشگاه پيام نور نهاوند
دیدار و نشست صمیمانه جناب آقای دکتر محمد ظاهري رياست محترم دانشگاه پيام نور استان با همکاران دانشگاه پيام نور نهاوند

.

با حضور رياست محترم استان در مركز نهاوند
دیدار و نشست صمیمانه جناب آقای دکتر محمد ظاهري رياست محترم دانشگاه پيام نور استان با همکاران دانشگاه پيام نور نهاوند

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر