معرفی مسئول امور فرهنگی
1393/11/12 یکشنبه
نام
:
سیداحمد                             
 
نام خانوادگی
:
موسوی نیا
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد علوم سیاسی

 
تلفن داخلی
:
206
 
سمت
:
مسئول امور فرهنگی

بيشتر