معرفی مسئول امور فرهنگی
1393/11/12 یکشنبه
نام
:
سیدمحمد                           
 
نام خانوادگی
:
صمدی
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد حقوق

 
تلفن داخلی
:
206
 
سمت
:
مسئول امور فرهنگی

بيشتر