آشنایی با کارکنان دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان
1392/7/22 دوشنبه
 
نام :   نبی اله      
                    
نام خانوادگی :  صدری فر
 
تحصیلات :     دکترا
 
تلفن داخلی : 200
 
سمت :          رئیس دانشگاه 
نام :               محمد 
                    
نام خانوادگی : کیاستی
 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد الهیات
 
تلفن داخلی :   202
 
سمت :          معاون دانشگاه
 

نام :              
اسماعیل  
                    
نام خانوادگی :  شمس اللهی
 
تحصیلات :     کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
 
 
تلفن داخلی :     211
 
سمت :            مسئول امتحانات
 
نام :              معصومه
                    
نام خانوادگی : ادیبان 
 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد علوم تربیتی
 
تلفن داخلی :  212
 
سمت :          مسئول فارغ التحصیلان 
 
نام :              زینب السادات  
                    
نام خانوادگی : مجتبائی
 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد مدیریت
 
تلفن داخلی :  213
 
سمت :         کارشناس فارغ التحصیلان
 
نام :              سمیرا 
                    
نام خانوادگی : حاج عزیزی
 
تحصیلات :      کارشناسی روانشناسی
 
تلفن داخلی :   213
 
سمت :          مسوول اموراساتید
 
نام :              علی    
                    
نام خانوادگی : عزیزی
 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد الهیات
 
تلفن داخلی :  205
 
سمت :         مسئول امور مالی
 
نام :              محسن        
                    
نام خانوادگی : گودرزی
 
تحصیلات :      کارشناسی مدیریت
 
تلفن داخلی :  204
 
سمت :          مسئول امور اداری 
 
نام :              رضا       
                    
نام خانوادگی : ظاهری
 
تحصیلات :       کارشناس ارشدمهندسی کامپیوتر 
 
تلفن داخلی :  216
 
سمت :          مسئول  کامپیوتر
 
نام :             رحیم    
                    
نام خانوادگی : مالمیر
 
تحصیلات :   کارشناسی ارشد مدیریت دولتی          
 
تلفن داخلی :  210
 
سمت :         مسئول آموزش
 
نام :              عنایت      
                    
نام خانوادگی : سوری
 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
 
تلفن داخلی :   206
 
سمت :          مسوول کلاسها
 
نام :             علی قربان      
                    
نام خانوادگی : سوری
 
تحصیلات :      فوق دیپلم
 
تلفن داخلی :  203
 
سمت :        مسئول حراست
نام :             علی   
                    
نام خانوادگی : بیات
 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد الهیات
 
تلفن داخلی :  201
 
سمت :         مسئول دفتر ریاست و کارپردازی 
نام :       مرتضی        
                    
نام خانوادگی :   جلیلوند
 
تحصیلات :      فوق لیسانس الهیات
 
تلفن داخلی :  214
 
سمت :         مسئول بایگانی
 
نام :               مرتضی 
                    
نام خانوادگی : جلیلوند
 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد الهیات 
 
تلفن داخلی :  207
 
سمت :            دبیرخانه
نام :             علی محمد     
                    
نام خانوادگی : سلیمانی
 
تحصیلات :      راهنمایی
 
تلفن داخلی :  105
 
سمت :         نگهبان