كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مسئول وبسایت و IT
1393/11/13 دوشنبه
نام
:
رضا                                          
 
نام خانوادگی
:
ظاهری
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشدمهندسی طراحی ومعماری سیستمهای کامپیوتری

 
تلفن داخلی
:
217
 
سمت
:
مسئول IT و مدیر پورتال