كوچك يا بزرگ كردن بخش :.امور مالی مرکز
1393/11/13 دوشنبه
نام
:
علی                                                
 
نام خانوادگی
:
عزیزی
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی  ارشدفقه ومبانی وحقوق

 
تلفن داخلی
:
205
 
سمت
:
مسئول امور مالی
بيشتر