كوچك يا بزرگ كردن بخش :.امین اموال مرکز
1394/1/25 سه‌شنبه
 
نام
:
محسن                                                 
 
نام خانوادگی
:
گودرزی
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

 
تلفن داخلی
:
204
 
سمت
:
مسئول امور اداری