معرفی
آخرین اخبار
1400/9/27 شنبهشماره تلفنهای همکاران آموزش حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان
شماره تلفنهای همکاران آموزش حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان
شماره تلفنهای همکاران آموزش حهت پاسخگویی به اساتیدودانشجویان

.


نام :                  سعید
نام خانوادگی :  گودرزی
 تحصیلات :     دکترای جامعه شناسی
34926002-34926001
تلفن داخلی :  200    
 سمت :          رئیس دانشگاه 
نام :               محمد                     
نام خانوادگی : کیاستی 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد الهیات 
تلفن داخلی :   202 
سمت :          معاون دانشگاه
نام :             رحیم                        
نام خانوادگی : مالمیر 
تحصیلات :   کارشناسی ارشد مدیریت دولتی       
 تلفن داخلی :  210 
سمت :         مسئول آموزش
نام :              علی    
نام خانوادگی : عزیزی
 تحصیلات :      کارشناسی ارشد الهیات
 تلفن داخلی :  205
 سمت :         مسئول امور مالی
نام :                محسن        
نام خانوادگی : گودرزی 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد تربیت بدنی 
تلفن داخلی :  204
 سمت :          مسئول امور اداری 
نام :             علی قربان                          
نام خانوادگی : سوری 
تحصیلات :      فوق دیپلم 
تلفن داخلی :  203 
سمت :        مسئول حراست و مسئول فرهنگی
نام :              اسماعیل                      
نام خانوادگی :  شمس اللهی 
تحصیلات :     کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  
تلفن داخلی :     211 
سمت :            مسئول امتحانات 
نام :              رضا       
نام خانوادگی : ظاهری 
تحصیلات :       کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر  
تلفن داخلی :  217 
سمت :          مسئول  کامپیوتر
نام :              عنایت                          
نام خانوادگی : سوری 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد علوم اجتماعی 
تلفن داخلی :   210 
سمت :          مسئول امور کلاسها
نام :             علی                       
نام خانوادگی : بیات 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد الهیات 
تلفن داخلی :  201 
سمت :         مسئول دفتر ریاست 

نام :             محمد                       
نام خانوادگی : صمدی 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد حقوق 
تلفن داخلی :    215
سمت :         مسئول آزمایشگاه 
نام :                مرتضی                            
نام خانوادگی :   جلیلوند 
تحصیلات :      فوق لیسانس الهیات 
تلفن داخلی :  207 
سمت :         مسئول دبیرخانه و بایگانی
نام :               علی محمد                       
نام خانوادگی : سلیمانی 
تحصیلات :      دیپلم 
تلفن داخلی :  114 
سمت :         نگهبان

نام :              سمیرا                      
نام خانوادگی : حاجی عزیزی
تحصیلات :      کارشناسی ارشد روانشناسی 
تلفن داخلی :  216 
سمت :         مسئول امور اساتید
نام :              زینب السادات                      
نام خانوادگی : مجتبائی 
تحصیلات :      کارشناسی ارشد مدیریت 
تلفن داخلی :  213 
سمت :         کارشناس فارغ التحصیلان
نام :              معصومه                    
نام خانوادگی : ادیبان  
تحصیلات :      کارشناسی ارشد علوم تربیتی 
تلفن داخلی :  212 
سمت :          مسئول فارغ التحصیلان  

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر