معرفی
1400/8/12 چهارشنبهاولین جشنواره مناظره وکرسی های آزاد اندیشی دانشگاه پیام نور دراستان همدان
اولین جشنواره مناظره وکرسی های آزاد اندیشی دانشگاه پیام نور دراستان همدان
اولین جشنواره مناظره وکرسی های آزاد اندیشی دانشگاه پیام نور دراستان همدان

.

اولین جشنواره مناظره وکرسی های آزاد اندیشی دانشگاه پیام نور دراستان همدان

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ