امور آموزشی
 

برای دانشجویانی که بر اثر حوادث غیر مترقبه یا حکم ماموریت محل اشتغال یا زندگیشان تغییر نموده است، این امکان وجود دارد تا دو هفته مانده به شروع امتحانات نیمسال جاری ، ) مطابق تقویم آموزشی ) تقاضای مهمان اضطراری ( تغییر محل آزمون ) نمایند . این تقاضا در شورای آموزشی استان مطرح و به عنوان تعیین محل آزمون مقطع کارشناسی ثبت گردد
 
 
امتیاز دهی