گزارش كارت آزمون (به شماره 428) از تاريخ 98/9/23 در سامانه گلستان فعال مي باشد.

توجه داشته باشيد جهت اخذ كارت آزمون مي بايست بدهي هاي شهريه و همچنين شهريه متغير خود را واريز نماييد تا بتوانيد نسبت به اخذ كارت آزمون اقدام نماييد.

داشتن كارت آزمون قبل از برگزاري امتحانات ترم براي كليه دانشجويان الزامي بوده و دانشجو تنها با داشتن اين كارت مجاز به شركت در امتحانات پايان ترم است.

دانشجويان مشمول بنياد شهيد و امور ايثارگران مي بايست بدهي هاي شهريه عدم مشمول تعهد بنياد شهيد مانند مازاد سنوات تحصيلي (مشروط و غيره) را واريز تا  بتوانند نسبت به اخذ كارت آزمون  اقدام نمايند.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر