نحوه ارائه ترم تابستان سال جاری (که برخلاف سال های گذشته خودخوان نمی باشد) به شرح زیرمی باشد
 

الف) برای دانشجویان کارشناسی:

ترم تابستان در قالب 8 واحد درسی ارائه و دارای کلاس الکترونیکی و نمره میانترم می باشد. انتخاب واحد 16/04/99  تا 23/04/99 در سایت گلستان

ب) برای دانشجویان کارشناسی ارشد:

ترم تابستان در قالب 8 واحد و مشتمل بر دروس ترم اول، دروس جبرانی،  دروس جایگزین پایان نامه ارائه و دارای کلاس الکترونیکی و نمره میانترم می باشد. انتخاب واحد 16/04/99  تا 23/04/99 در سایت گلستان

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر