امكان پذيرش غيرحضوري تا تاريخ 15 مهرماه در سامانه گلستان فعال شد.

آدرس سایت:reg.pnu.ac.ir
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر