مسئول دفتر ریاست مرکز
1393/12/13 چهارشنبه
نام
:
علی  .                                                
 
نام خانوادگی                  
:
بیات
 
    مدرک  تحصیلی                      
:     

کارشناسی ارشدالهیات

 
تلفن داخلی
:
201
 
سمت
:
مسئول دفتر ریاست مرکز