متون عمومي
1393/11/15 چهارشنبه
 
نکاتی که در بخش بازگشت به تحصیل بایستی مد نظر دانشجویان استفاده کننده از معافیت تحصیلی قرار گیرد:
 
الف- دانشجوی اخراجی پس از لغو معافیت و معرفی به ناجا با  ارائه گواهی اشتغال به خدمت می تواند  مطابق مفاد آئین نامه آموزشی دانشگاه ؛ در حین خدمت سربازی یا پس از آن تا سقف مجاز تعیین شده در هر مقطع تحصیلی با مجوز کمیسیون  موارد خاص دانشگاه به تحصیل خود ادامه دهد.
ب- صدور مجوز بازگشت به تحصیل براساس وضعیت و پیشرفت تحصیلی دانشجو میسر خواهد بود.
 
شرایط درخواست :
 
1-           امکان تکمیل سقف دوره با توجه به سنوات وجود داشته باشد.       
2-           امکان احراز حداقل میانگین کلمطابق آیین نامه را داشته باشد
3-           اصلاح میزان تحصیلات در کارت پایان یا معافیت از خدمت فردی که شرایطدریافت آن را ، با توجه میزان تحصیلات مندرج در فرم لغو معافیت ارسالی از مراکز آموزشی به ناجا؛  ندارد ؛ توسط دانشجو ی متقاضی بازگشت به تحصیل .
 
مدارکی که برای صدور مجوز بازگشت به تحصیل دانشجویان معرفی شده به حوزه ی نظام وظیفه ضروری است عبارتند از:
   
1-           واهی اشتغال به خدمت یا معافیت (کفالت یا پزشکی)،
2-           فرم خلاصه وضعیت تحصیلی
3-           تصویر نامه معرفی دانشجو از سوی مرکز به دایره وظیفه عمومی (نامه اخراجی ) و درخواست متقاضی

بيشتر