معافیت تحصیلی
1393/11/15 چهارشنبه

الف - درخواست معافیت تحصیلی براساس ضوابط مندرج در دفترچه های راهنمای آزمون سراسری و پذیرش دانشپذیر دوره فراگیردر بخش مربوط به مقررات وظیفه ی عمومی برای مشمولان پذیرفته شده مرد و فاقد غیبت انجام می پذیرد.
تذکر1: پذیرفته شده مشمول پس از ثبت نام در اولین نیم سال تحصیلی بایستی پی گیر درخواست معافیت تحصیلی خود از اداره آموزش مرکز محل تحصیل خود باشند.
 

ب- برای پذیرفته شدگان دوره فراگیر از نیم سال تبدیل وضعیت به دانشجویی
در صور ت نداشتن غیبت  نظام وظیفه در خواست معافیت تحصیلی انجام می شود.
ج- برای دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها به دلیل ابطال معافیت تحصیلی صادر شده در دانشگاه اولیه، توسط اداره آموزش مرکز محل تحصیل درخواست ادامه و برقراری معافیت تحصیلی خواهد شد و دانشجوی انتقالی می بایست موضوع را پس از انتقال به دانشگاه پیام نور، از اداره آموزش مرکز آموزشی خود پیگیری نمایند.
د- دارندگان معافیت تحصیلی درحوزه های علمیه ی معتبر ( در صورت تایید شورای مدیریت حوزه ی علمیه قم) که قصد ادامه  تحصیل در یک رشته دیگر در دانشگاه پیام نور را دارند با ارائه یک نسخه از همان معافیت تحصیلی می توانند تحصیل کنند و نیازی به درخواست معافیت تحصیلی مجدد ندارند.
هـ- مشمولان اعزامی شاغل به خدمت کمتر از یک سال در نیروی های انتظامی و نظامی با ارائه ی گواهی اشتغال به خدمت مبنی بر عدم غیبت اولیه ؛ می توانند از خدمت وظیفه ترخیص شوند.

معافیت کفالت
1393/11/15 چهارشنبه

معافیت پزشکی
1393/11/15 چهارشنبه