آزمون معرفی به استاد
1393/11/14 سه‌شنبه
1)      چنانچه دانشجویان مقطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته با دوعنوان درسی دانش آموخته شوند، می توانند در آزمون معرفی به استاد مطابق مقررات زیر شرکت نمایند:
الف- دانشجو در نیمسالی که صرفا با دوعنوان درسی دانش آموخته می شود، مطابق مقررات اقدام به انتخاب واحد نماید .
ب- دانشجو صرفاً باید با دو عنوان درسی دانش آموخته گردد.
ج- دروس عملی، و آزمایشگاهی قابل ارائه به صورت معرفی به استاد نمی باشد.
د- چنانچه در هر زمان مشخص شود که دانشجو، بیش از دوعنوان درسی برای فراغت از تحصیل داشته است، نمره آزمون ( بدون استرداد شهریه) حذف شده و دانشجو موظف به گذراندن مجدد آن درس به همراه درسهای باقیمانده در قالب نیمسال تحصیلی خواهد بود.
2)      آزمون به صورت معرفی به استاد و در طول سال بجز ایام امتحانات انجام می شود.
3)       چنانچه دانشجو موفق به کسب نمره قبولی در آزمون معرفی به استاد گردد، در صورتی که درس مذکور را در نیمسال قبلی انتخاب واحد ننموده باشد و سقف واحد در نیمسال قبل تکمیل نشده باشد برای آن نیمسال ثبت و دانش آموخته خواهدشد، در غیر این صورت دانش آموخته نیمسال بعد محسوب خواهد شد .
4)      چنانچه دانشجویی در یک درس(تا سه درس)، سه بار مردود شده باشد، به شرط فراغت از تحصیل می‌تواند همان دروس را به صورت معرفی به استاد انتخاب و بگذراند

آزمون بند ج
1393/11/14 سه‌شنبه


یک آزمون تغییر رشته است که در هر سال تحصیلی در نیمسال دوم از دانشجویان مربوطه ثبت نام به عمل می آید و آزمون آن فقط برای یکباردر نیمسال تابستان برگزار میشود. لازم به ذکر است آزمون از دروس مندرج در آخرین دفترچه فراگیر گرفته خواهد شد.
در صورتیکه دانشجو پذیرفته شده درآزمون سراسری ، فاقد نمره آزمون باشد به شرط احراز سایر شرایط می تواند از طریق شرکت در آزمون چند درس اختصاصی رشته مورد نظر و کسب نمره 10در هر درس با معدل 12 تغییر رشته دهند.
دانشجویان پذیرفته شده در دوره های فراگیر نیزپس از گذراندن نمرات خام دانشپذیری می توانند در آزمون بند ج شرکت نمایند

آزمون خارج از منبع
1393/11/14 سه‌شنبه
چنانچه سوالات درسی از منبع اعلام شده ،طرح نشده باشد مجددا“ آزمون آن درس در تاریخ تعیین شده از طرف مرکز آزمون برگزار خواهد شد ونمره اول دانشجویان حذف و نمره جدید در کارنامه دانشجویان لحاظ خواهد شد

آزمون ریزشی
1393/11/14 سه‌شنبه
با توجه به آمار استخراج شده از گزارش 339 سیستم گلستان ،چنانچه آزمون درس تمام تستی شامل بیش از 50 نفر دانشجو در کل کشور باشد وبیش از 70% از دانشجویان مربوطه   نمره قبولی از درس مربوطه را کسب نکرده باشند ، برای آن درس مجددا“ آزمون ریزشی برگزار خواهد شد و نمره بالاتر برای دانشجو لحاظ خواهد شد

آزمون جامع برون مرزی
1393/11/14 سه‌شنبه
از دانشجویان مرکز بین الملل پس از پایان تحصیلات ،ازمونی جهت تعیین سطح در دو نوبت اسفند و شهریور برگزار خواهد شد که در مقطع کارشناسی دانشجو بایستی از هر درس حداقل نمره 10 و حداقل معدل 12 راکسب نماید و در مقطع کارشناسی ارشد از هر درس حداقل نمره 12 و حداقل معدل 14 را کسب نماید. لازم به ذکر است دانشجویان مذکور فقط اجازه دارند در دو نوبت در آزمون فوق شرکت نمایند