نام
:
محمد                                                
 
نام خانوادگی
:
کیاستی
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد الهیات

 
تلفن داخلی
:
202
 
سمت
:
معاون دانشگاه