معرفی ریاست دانشگاه
1395/7/18 یکشنبه معرفینام  :  سعید

نام خانوادگی  :  گودرزی

مدرک تحصیلی  :  دکترا

رشته تحصیلی  :  جامعه شناسی(مسایل اجتماعی)عضویت درانجمن ها:
                          عضوانجمن جامعه شناسی ایران

سوابق علمی:

                        الف) تحقیقات                         ب)مقالات:


                          ج)مقالات کامل در همایش ها


                           د)خلاصه مقالات در همایش ها


                           ه) کتب


                          ی) شرکت در کارگاه ها