صدور شماره و کارت دانشجویی
1393/11/15 چهارشنبه صدور کارت


1) صدور کارت دانشجویی در مراکز انجام می شود.

2) صدور شماره دانشجویی صرفا ازسوی اداره آموزش معتبر می باشد.


در صورتی که دانشجو کارت دانشجویی خود را گم کند یا به دلیل فرسوده بودن تقاضای صدور کارت المثنی داشته باشد باید مراحل زیر را طی نماید:

1- درخواست کتبی جهت صدور کارت المثنی

2- واریز مبلغ 12000 ریال به شماره حساب 3178609001007 بانک ملی (سیبا)