معرفی مسئول آموزش
1392/7/22 دوشنبه

                     

 
نام
:
رحیم                                                   
 
نام خانوادگی
:
مالمیر
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد مدیریت 

 
تلفن داخلی
:
210
 
سمت
:
مسئول آموزش