شرح وظایف امور اساتید و برنامه ریزی کلاس ها
1392/7/30 سه‌شنبه
امور اساتيد و اعضاي هيأت علمي
1-      جذب اساتيد متقاضي همكاري به صورت حق التدريس، تشكيل پرونده و تهيه بانك اطلاعات اساتيد
2-      صدور ابلاغ تدريس، تهيه و تنظيم فرم هاي حق التدريس، صدور گواهي اشتغال به تدريس و تنظيم قرارداد حق التدريس
3-      تهيه كارنامه عملكرد كليه اساتيد جهت درج در پرونده
4-      جمع آوري و اسكن مدارك اساتيد، آخرين حكم كارگزيني اعضاي هيأت علمي و استعلام مدارك از دانشگاه هاي مختلف
 
برگزاري كلاس ها
1-      نظارت بر حضور و غياب اساتيد مدعو و اعضاي هيأت علمي در هر نيم سال تحصيلي و پيگيري امور مربوط به ساعات جبراني و تكميلي اساتيد
2-      ارزشيابي اساتيد مدعو، عضو هيأت علمي و گزارش آن به رياست دانشگاه، معاونت آموزشي و مديران گروه استان
3-      اجرا و نظارت كامل بر برگزاري كلاس ها
4-      تهيه برنامه كلي و هفتگي كلاس هاي ارائه شده در هر نيم سال و اعلام آن به اساتيد و دانشجويان از طريق تابلو اعلانات و سايت دانشگاه پيام نور
5-      بررسي و پذيرش تقاضاهاي حضور در كلاس دانشجويان از مراكز ديگر
6-      اختصاص فضاي كلاسي جهت برگزاري كلاس هاي كانون ها و انجمن هاي مختلف با هماهنگي مديريت دانشجويي و فرهنگي
7-      نظارت بر وسايل كمك آموزشي ( ديتاپروژكتور، وايت بردها و ... )
 
 
اطلاع رساني منابع درسي، آيين نامه ها و بخشنامه هاي سازمان مركزي
1-      پيگيري منابع درسي، تغيير وضعيت منابع و اطلاع رساني به اساتيد و دانشجويان
2-      اطلاع رساني و اجراي آيين نامه فعاليت هاي علمي، دستور العمل هاي مربوطه و بخشنامه هاي مربوط به برنامه ريزي و تغييرات منابع درسي
 
سايت گلستان
1-      ارائه و تعريف ظرفيت دروس ارائه شده در هر نيم سال تحصيلي در سايت گلستان و يا اعمال درخواست افزايش ظرفيت در سايت گلستان
2-      تعريف دروس خودخوان و غير خودخوان در سايت گلستان
3-      اختصاص دروس به نام اساتيد
4-      تفكيك و ادغام گروه هاي درسي نظري، نظري- عملي، عملي و آزمايشگاهي، پروژه، كاراموزي و ...
 
آمار
1-      تهيه آمار مربوط به دروس، اساتيد، رشته ها و گزارش هاي مورد نياز سازمان مركزي، مديريت هاي مختلف دانشگاه و غيره.
2-      نظارت بر آمار دانشجويان به تفكيك رشته و درس قبل و بعد از حذف و اضافه
 
دريافت نظرات، پيشنهادات و درخواست اساتيد و دانشجويان در خصوص :
1-      وضعيت منابع درسي
2-      برنامه كلاس هاي ارائه شده در نيم سال
3-      برگزاري كلاس ها
4-      انتخاب اساتيد مدعو و عضو هيأت علمي
5-      حضور و غياب اساتيد
6-      ارزشيابي اساتيد و ...
 
ساير موارد
1-      معرفي اساتيد جهت برنامه ريزي درسي در هر نيم سال تحصيلي
2-      راهنمايي و آموزش موارد مربوط به كاربر ارائه دروس در سايت گلستان
3-      تأييد فرم هاي حق التدريس مدرسين مدعو و اعضاي هيأت علمي در هر نيم سال تحصيلي
4-      همكاري با مديريت آموزش در خصوص برگزاري آزمون هاي ميان ترم، دروس عملي و پروژه اي و دروس بدون منبع
 

بيشتر