آشنایی با اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان
1392/7/30 سه‌شنبه
نام :
 
نام خانوادگی :
 
تحصیلات :
 
مرتبه علمی :
 
سوابق کاری :

سوابق پژووهشی:

پست الکترونیک :
 
 
 
رضا
 
گلبداغی
 
دکترا شیمی معدنی
 
استادیار
 
نام :
 
نام خانوادگی :
 
تحصیلات :
 
مرتبه علمی :
 
سوابق کاری :

سوابق پژووهشی:

پست الکترونیک :
 
نعمت اله
 
عبدی اقدم
 
دکترا فلسفه
 
استادیار
 

نام :
 
نام خانوادگی :
 
تحصیلات :
 
مرتبه علمی :
 
سوابق کاری :

سوابق پژووهشی:

پست الکترونیک :
 

نفیسه
 
پارسی مود
 
کارشناسی ارشد ریاضی
 
مربی
 
 
نام :
 
نام خانوادگی :
 
تحصیلات :
 
مرتبه علمی :
 
سوابق کاری :

سوابق پژووهشی:

پست الکترونیک :

سعید
 
گودرزی
 
دکتری جامعه شناسی
 
مربی
 

 
نام :
 
نام خانوادگی :
 
تحصیلات :
 
مرتبه علمی :
 
سوابق کاری :

سوابق پژووهشی:

پست الکترونیک :
 

حامد
 
فقیه زاده گرجی
 
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
 
مربی
 
نام :
 
نام خانوادگی :
 
تحصیلات :
 
مرتبه علمی :
 
سوابق کاری :

سوابق پژووهشی:

پست الکترونیک :
 
حسین
 
ذوالفقاری
 
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
 
مربی
 

 
نام :
 
نام خانوادگی :
 
تحصیلات :
 
مرتبه علمی :
 
سوابق کاری :

سوابق پژووهشی:

پست الکترونیک :
 


آفاق
 
یاوری
 
کارشناسی ارشد زیست شناسی
 
مربی
 
نام :
 
نام خانوادگی :
 
تحصیلات :
 
مرتبه علمی :
 
سوابق کاری :

سوابق پژووهشی:

پست الکترونیک :
 
سعیده
 
صلواتی
 
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
 
مربی
مسئول آزمایشگاه

 
نام :
 
نام خانوادگی :
 
تحصیلات :
 
مرتبه علمی :
 
سوابق کاری :

سوابق پژووهشی:

پست الکترونیک :
 


علی
 
بختیاری
 
کارشناسی ارشد مدیریت
 
مربی
 


 
 

 


 
 
 

 

  
 

 
 
 
  
 
 
 

بيشتر