طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی
1392/7/29 دوشنبه
طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی
1- حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 5 سال (10 نیمسال) و برای کارشناسی 10 سال (20 نیمسال) تعیین شده است در صورتیکه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهای دوره را تکمیل نماید از دانشگاه اخراج می شود.
2- برای دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته 3 سال و برای دوره کارشناسی 6 سال می باشد، در صورت عدم تکمیل سقف دوره در مدت فوق، دانشجو بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی می شود. ادامه تحصیل پس از ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در حین خدمت سربازی و یا پس از آن با رعایت سایر مقررات تا 10 سال بلامانع است، چنانچه در مدت سربازی ثبت نام نکند مدت خدمت جزو حداکثر سنوات محسوب نخواهد شد.
3-دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند، اگر در مدت 6 سال نتوانند دوره را تکمیل نمایند،صرفاً بعنوان دانشجوی اخراجی باید بخدمت نظام وظیفه معرفی شوند و نباید انصراف دهند، بازگشت به تحصیل اینگونه دانشجویان با ارائه مدارک معتبر, گواهی اشتغال بخدمت و یا کارت پایان خدمت یا معافیت فقط از طریق مجوز کمیسیون موارد خاص سازمان مرکزی امکان پذیر است و مراکز بدون اخذ مجوز نباید نسبت به ثبت نام آنها اقدام کنند.
4- حداکثر سنوات دانشجویان غیر ایرانی در دوره کارشناسی 5 سال(10 نیمسال) می باشد و این مدت قابل افزایش نمی باشد. 
       افزایش سنوات مجاز تحصیلی
در بخش سنوات تحصیلی دانشجویان بایستی با موارد ذیل آگاهی داشته باشند و در مواقع لزوم رعایت نمایند:
 
الف)-  دانشجویانی که نتوانند در مدت مجاز سنوات تحصیلی مطابق جدول سنوات ، واحدهای دوره را به پایان برسانند در صورت داشتن شرایط و وضعیت تحصیلی مناسب می توانند درخواست افزایش سنوات تحصیلی به مرکز ارائه و توسط مرکز از شورای آموزشی استان مجوز لازم را (( بر اساس جدول افزایش سنوات تحصیلی مقاطع)) اخذ نمایند.
 
ب)- درخواست و اخذ مجوز افزایش سنوات قبل از شروع  ثبت نام نیم سال تحصیلی بعدی کهدانشجو نیازمند آن  استبایستی توسط متقاضی به آموزش مرکز ارائه شود.
 
ج)- شورای آموزشی استان جهت مساعدت به دانشجویان می تواند افزایش سنوات با رعایت  شرایط مربوط ارائه  نماید
            شرایط درخواست :
v         صدور مجوز بر اساس وضعیت و پیشرفت تحصیلی دانشجو میسر است
v         امکان تکمیل سقف دوره وجود داشته باشد.  
v         امکان احراز حداقل میانگین کل مطابق آیین نامه را داشته باشد.
v         مبنای محاسبه ی سنوات مجاز دانشجوی فراگیر از نیم سال تبدیل وضعیت به دانشجویی= زمان درخواست معافیت تحصیلی است
v         مبنای محاسبه ی سنوات مجاز تحصیل دانشجویان انتقالی از سایر دانشگاهها = سال ورود به آموزش عالی یا دانشگاه اولیه  است .
v         ارائه ی واحد به دانشجو خارج (( بیش)) از  سقف سنوات مجاز تحصیلی مغایر با ضوابط بوده = محاسبه نمی شود. 
د)- چنانچه دانشجویی با یک درس دانش آموخته می شود ولی سنوات تحصیل وی به پایان رسیده است، با مراجعه به مرکز در صورت واجد شرایط بودن با هماهنگی استان می تواند درس باقی مانده را انتخاب و در آزمون تکدرس شرکت نماید.
=  اگر درس باقی مانده مردودی نیم سال قبلی باشد ؛ مجاز به شرکت در آزمون فوق نیست ؛ در این صورت دانشجو به ناجا  معرفی شده و معافیت تحصیلی وی لغو می گردد.  
 
و)- دانشجویی که نتوانند در مدت مجاز سنوات تحصیلی و حتی با افزایش سنوات تحصیلی توسط شورای آموزشی استان دانش آموخته گردد  براساس آئین نامه آموزشی دانشگاه جهت انجام مراحل خدمت سربازی به ناجا معرفی می شود.
 
تذکر:  در صورت گذراندن 70 واحد از دروس مصوب ؛ با عنوان کاردانی به حوزه ی وظیفه ی عمومی معرفی می شود.