مهمان
1392/7/29 دوشنبه
در مواردی که دانشجو بطور موقت مجبور به تغییر محل سکونت خود باشد باموافقت مرکز مبداء و مقصد می تواند مهمان شود.
1-      مهمان شدن دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی ممنوع است.
2-   مهمان شدن دانشجو از سایر دانشگاهها اعم از دولتی یا غیر دولتی با موافقت دانشگاه مبدا ومرکز مقصدبلامانع است.
3-   مهمان شدن دانشجو به سایر دانشگاهها تا زمانی که واحد درسی در مرکز و یا مراکز همجوار ارائه می شود مقدور نیست.(در حال حاضر کلیه دروس در نیمسال اول و دوم در مراکز ارائه می شود.)
4-      دانشجو حداکثر تا کمتر از نصف واحد را می تواند در دیگر مراکز/واحدها مهمان شود.
5-      انتخاب واحد دانشجو حتماٌ باید با اطلاع مرکز مبدا انجام گیرد . (اقدام در سیستم گلستان )
مرکز مقصد موظف است نمرات دانشجوی مهمان را در پایان ترم به مرکز مبداء اعلام نماید. .( اقدام در سیستم گلستان)
6-      چنانچه دانشجویی بیش از نصف واحد را مهمان شود, واحدهای مازاد حذف خواهد شد.
7-      بررسی تقاضای مهمان دانشجو از مرکز برون مرزی از طریق آن مرکز امکان پذیراست.
8-   در صورتیکه دانشجو یک یا چند درس باقی مانده داشته باشد و پس از 3 بار مردودی قادر به گذراندن آن درس نباشد می تواند در یکی از مراکز/واحدهای دیگر مهمان شود.
9-   در صورتیکه دانشجو دارای مشکلات خاص باشد و امکان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارک معتبر و مستند می تواند متقاضی مهمان دائم باشد ,این موضوع صرفاً با نظر شورای آموزشی استان امکان پذیر است.
10- رعایت سقف مجاز واحد و پیش نیاز درسها در هنگام مهمان شدن الزامی است.

مهمان ا اضطراری

برای دانشجویانی که بر اثر حوادث غیر مترقبه یا حکم ماموریت محل اشتغال یا زندگیشان تغییر نموده است، این امکان وجود دارد تا دو هفته مانده به شروع امتحانات نیمسال جاری، تقاضای مهمان اضطراری نمایند. این تقاضا در شورای آموزشی استان مطرح و بررسی می گردد


مهمان دائم

در صورتیکه دانشجو دارای مشکلات خاص و امکان انتقال مقدور نباشد با ارائه مدارک
معتبر و مستند می تواند متقاضی مهمان دائم باشد ,این موضوع صرفاً با نظر شورای آموزشی استان امکان پذیر است.
1-   دانشجویان تا شش هفته مانده به شروع نیمسال تحصیلی بعد فرصت دارند مدارک و تقاضای مهمان دائم را به مرکز/ واحد خودارائه نمایند.
2-      دانشجوی مهمان دائم می تواند تاآخرین نیمسال در مرکز مقصد تحصیل نماید ولیکن مدرک دانش آموختگی در مرکز مبدا صادر می شود.
مدارکی که دانشجودر هنگام تقاضای مهمان دائم می بایست به مرکز مبدا ارائه دهد:
- تصویر برابر اصل مدارک محل سکونت ( سند مالکیت یا اجاره نامه )
- رضایتنامه کتبی از سرپرست قانونی دانشجویان مونث
- گواهی اشتغال به کار دانشجو یاسرپرست قانونی دانشجو
- ارائه مدارک پزشکی و گواهی پزشک (در صورت بیماری دانشجو )
- ارائه تصویر سند ازدواج (برای دانشجوی خانم که پس از قبولی در دانشگاه ازدواج نموده است .)
3-      بررسی تقاضای مهمان دائم دانشجو از مرکز برون مرزی فقط از طریق اداره کل خدمات آموزشی امکان پذیراست.
4-      مهمان دائم شدن دانشجو در طول تحصیل فقط یکبار مجاز است.

بيشتر