به منظورتسهیل دراطلاع رسانی شماره وآدرس پستی مراکزاستان همدان جهت اطلاع به شرح زیراعلام می گردد
شایان ذکر است مهلت پذیرش غیر حضوری در دانشگاه پیام نور جهت پذیرفته شدگان با سوابق تحصیلی تا تاریخ 15 مهر می باشد.

 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر