برنامه های ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز تویسرکان

" دانشجویان گرامی جهت طلاع و شرکت در مسابقات ورزشی به امور فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایید " 


فعالیتها


1-         برگزاری مسابقات ورزشی در سطح شهرستان واستان
2-       فراهم نمودن فضا وامکانات جهت دانشجویان و تیم های ورزشی

بيشتر