معرفی همکاران در واحد خدمات آموزشی
نام
:
عنایت                                               
 
نام خانوادگی
:
سوری
 
مدرک تحصیلی       
:

 کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

 
تلفن داخلی
:
210
 
سمت
:
کارشناس خدمات آموزشی

بيشتر